Fællesarealet

Kontingentet til grundejerforeningen går næsten udelukkende til vedligehold og forbedringer af vores område.

På denne side fortæller vi om det arbejde som foregår, og om planer for fremtidigt arbejde på fællesarealet.

Fællesarealet er det grønne område som består af stier, legeplads, boldbaner, træer, buske og græs.

Et oversigtskort over hele området kan hentes her.

Foreningens grønne område.

For at vi lettere kan forklare de forskellige entreprenører hvad vi ønsker udført af arbejde på vores fællesareal og hvor, har bestyrelsen inddelt fællesarealet i fem områder benævnt A, B, C, D og E. Områderne og deres omtrentlige udstrækning kan ses her.

Bestyrelsen har truffet en aftale med anlægsgartner ProAnlæg om vedligeholdelse af arealet. ProAnlæg står for græsslåning, tømning af affaldsspande samt hækklipning og beskæring af buske og træer.

Plejeplanen for vores grønne område er 2-årig og gælder for 2023 og 2024. Den kan hentes her.

Snerydning

Vintervedligeholdse af fortove i foreningen foretages af firmaet Servicebilen. Det gælder både de fortove, som foreningen skal vintervedligeholde (Nørrevænget, Bavnestedet og Nørreskovvang) samt øvrige fortove på Engstedet, Lerstedet, Bostedet, Rastestedet og Mosestedet (kun ud for foreningens medlemmer).

Brev dateret 10/11 2004 fra Værløse Kommune vedrørende snerydning af fortove, der ligger ud for foreningens grønne arealer i PDF-format: Se brevet her.

Snerydningsplan for Furesø Kommune (kort)

 

Fortove (Maj 2019)

Så har vores entreprenør været rundt og ordne fortove i vores område. Som man kan se på “før og efter”-billederne herunder, har det haft en stor effekt. Andenbehandlingen af fortovene, der udføres med varmt vand, udføres i løbet af maj måned. Det er dog fortsat den enkelte grundejer, der er ansvarlig for sommer- og vintervedligeholdelse af fortov ud for ​sin grund.

 Fortov før og efter.
 
Renholdelse af fortove

Som grundejer ved en vej eller sti har du en del af ansvaret for at holde fortovet og vejområdet pænt og rent.

Når du skal gøre dit fortov rent, skal du blandt andet:

• Fjerne ukrudt

• Feje arealer med fast belægning

• Fjerne affald og andet, der er til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende

• Holde trapper til ejendommen rene

• Holde rabatter og nedløbsriste i vejkanten rene

Kommunen har ansvar for at holde kørebaner, cykelstier og offentlige p-pladser rene.

Se mere på Furesø Kommunes hjemmeside:

http://www.furesoe.dk/Borger/BoligOgByggeri/DinBolig/HaekkeHegnogFortov