Her kan du læse om seneste nye og hvad der er aktuelt lige nu.

Hjertestartere – er placeret på adresserne Bostedet 28 og Mosestedet 49 i carportene

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at downloade TrygFondens Hjertestart app.  Læs mere her: https://www.trygfonden.dk

Så kan man orientere sig om hjertestarternes placering i og tæt på vores område.

 

2024 – 29. maj

Hermed referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 21. maj 2024.  Referatet læses her.

 

Kære medlemmer

Kontingentopkrævning 2024

Så er det atter blevet tid til at indbetale kontingent til grundejerforeningen Baunehøjpark. Kontingentet dækker perioden 1. januar – 31. december 2024.

For de parceller, hvor vi har to emails, er denne opkrævning kun sendt til den ene.

Kontingentet på kr. 2500,00 er besluttet på den netop afholdte generalforsamling.

De kr. 2500,00 skal indbetales på foreningens konto.

Danske Bank – Reg.nr.: 3169
Kontonummer.: 7039638

Betalingsfrist er 1. juni 2024.

Det er meget vigtigt at anføre adressen for parcellen ved betalingen.
Skriv fx RA 13 (Rastestedet 13)  og tilsvarende for de andre veje (BA, BO, LE, MO, NØ) i teksten til modtager. Det letter kassererens arbejde væsentligt.

Vi udsender rykker, såfremt kontingentet ikke er betalt ved fristens udløb. 
Der pålægges rykkergebyr på kr. 100,00 for hver rykker. Efter 3. rykker går sagen til inkasso uden yderligere varsel med et yderligere rykkergebyr på kr. 100.

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Michael Skov

 

Kære medlem af grundejerforeningen Baunehøjpark, Værløse

Hermed indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Baunehøjpark.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 21. maj 2024 kl. 19.00-19.30 ved legepladsen i det grønne fællesareal.

Tilmelding: Hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen, bedes du tilmelde dig med angivelse af navn, adresse og deltagerantal til brittaarbjorn@gmail.com eller brug blanketten i indkaldelsen, som afleveres til Britta Arbjørn, Bostedet 38.

Frist for tilmelding: senest onsdag den 15. maj 2024.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Afstemning om ændring af §11, stk. 1 således at en befuldmægtiget maksimalt kan medbringe to fuldmagter
 3. Eventuelt

 

Der vedlægges:

Fuldmagt

Ønsker man at benytte fuldmagt, skal blanketten på hjemmesiden anvendes.

https://baunehoejpark.dk/wp-content/uploads/2024/05/2024-05-Fuldmagt.pdf

Print kan ske fra hjemmesiden.

Vel mødt.

Med venlig hilsen

Poul-Erik Bryde Hansen

Formand

2024 – 05. maj

Hermed referat fra den ordinære generalforsamling den 25. april 2024.  Referatet er tilgængeligt her.

Formandens beretning for år 2023-2024 findes her.

 

2024 – 10. april

Kære medlem af grundejerforeningen Baunehøjpark, Værløse

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Baunehøjpark. Generalforsamlingen afholdes torsdag den 25. april 2024 kl. 19:00, Ryetbo Plejehjem, Ryetvej 20, 3500 Værløse.

Tilmelding: Hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen, bedes du tilmelde dig via e-mail med angivelse af navn, adresse og deltagerantal til brittaarbjorn@gmail.com. 

Er du derimod forhindret i at deltage, kan du evt. udfylde en fuldmagt ved hjælp af dette link og aftale med en anden deltager om hvad fuldmagten giver tilladelse til.

Frist for tilmelding: Senest fredag den 19. april 2024.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse
 4. Forslag fra medlemmerne (1 forslag modtaget)
 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår samt fastsættelse af kontingent
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  På valg er:
  Johan Rasmussen
  Mette Jensen
  Britta Arbjørn
 7. Valg af en 1. og 2. Bestyrelsessuppleant.  På valg er:
  Michael Skov
  Mads Holm
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  Tina Wandall (revisor)
  Peter Moth (revisorsuppleant)
 9. Eventuelt

Bilag:
Ad pkt. 3: Regnskab for 2023 og budget for 2024 (som offentliggjort inden 15.3.2024)
Ad pkt. 4: Forslag vedr. ændring af vedtægter ift. fuldmagt
Ad pkt. 5: Forslag til ændring af budget for 2024 (besluttet efter 15.3.2024)

Vel mødt.

Med venlig hilsen

Johan Rasmussen Formand

2024 – Marts

Generalforsamling afholdes torsdag den 25. april 2024 kl. 19.00 på Ryetbo plejehjem, Ryetvej 20.  Indgang i bunden af parkeringspladsen.

 

Regnskab for 2023

Regnskabet for 2023 inkl. budget og budget for 2025 er nu klar til gennemsyn og findes her regnskab 2023

 
 

2023 – November/December

Efter den voldsomme storm vi havde i oktober/november måned var der atter problemer med væltede træer og adskillige nedfaldne grene.

Bestyrelsen har efterfølgende været på inspektion i hele vores område, og konstateret at flere træer er i fare for at vælte ved nye tilfælde af storm og grundet den meget mættede våde jord.  Bestyrelsen har afmærket disse træer med røde krydser og ringe.  Det drejer sig især om træer omkring legepladsen, men også træer som trænger til beskæring andre steder i området.

Opgaven forventes at påbegynde i uge 51, det vil sige fra den 18. december.  I den forbindelse må det forventes, at der vil blive spærret af når træerne skal fældes.  Bestyrelsen håber at eventuelle afspærringer respekteres af hensyn til jeres egen sikkerhed.

2023 – Oktober

I uge 41 fik vi fjernet den skæmmende graffiti, som har præget affaldsspande, elskabe og ikke mindst indenfor de seneste måneder på rutchebanen.  Arbejdet er nu udført med et fint resultat, så nu kan vi atter nyde vores fælles område uden graffiti.

Lerstedet nr. 1, (Furesø Kommunes grund).

Her har et par store grene, højt oppe i et af grantræerne, længe været knækket til stor fare for forbipasserende.  Det er kommunens pligt at få dem skåret ned, hvilket endnu ikke er sket.  Bestyrelsen har derfor i oktober anmeldt det til kommunen, som skal sørge for at få fjernet disse grene, så de ikke en skønne dag ender i hovedet på nogen af os.  Hvornår det bliver, står desværre hen i det uvisse.

 Referat fra ekstraordinær generalforsamling 31. august 2023 kl. 17.30-18.00

 Kære grundejer, hermed referat fra den ekstraordinære generalforsamling, der fandt sted d. 31. august 2023 vedr. afstemning om, hvorvidt grundejerforeningens udkast til en lokalplan skulle sendes til Furesø Kommune.

Her følger ligelede brevet til Furesø Kommune samt udkastet vedrørende lokalplanen

 

Kære medlem af grundejerforeningen Baunehøjpark, Værløse.

Hermed indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Baunehøjpark.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes torsdag den 31. august 2023 kl. 17:30-18:00 ved legepladsen på det grønne fællesareal.

Bemærk! I tilfælde af dårligt vejr afholdes den ekstraordinære generalforsamling i Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse. 

HVIS DET AFHOLDES I SATELITTEN MODTAGER DU EN MAIL DAGEN FØR.

Tilmelding: Hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen, bedes du tilmelde dig med angivelse af navn, adresse og deltagerantal til brittaarbjorn@gmail.com eller brug blanketten i indkaldelsen, som afleveres til Britta Arbjørn, Bostedet 38.

Frist for tilmelding: senest fredag den 25. august 2023.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent 
 2. Beslutning om, hvorvidt udkast til lokalplan – besluttet på ekstraordinærgeneralforsamling den 10. august 2023 – skal sendes til Furesø Kommune
 3. Evt.
 

Der vedlægges:

 

Fuldmagt

Ønsker man at benytte fuldmagt, skal blanketten på hjemmesiden anvendes.

https://baunehoejpark.nyt-site.dk/wp-content/uploads/2022/12/7195_fuldmagt-20211210.pdf

Print kan ske fra hjemmesiden.

 

Vel mødt.

 

Med venlig hilsen

Johan Rasmussen

Formand

Indkaldelsen er udsendt af suppleant Michael Skov på vegne af bestyrelsen

Kære medlem af grundejerforeningen Baunehøjpark, Værløse

 

Hermed indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Baunehøjpark.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 10. august 2023 kl. 18-21.30 i Satellitten.

 

Tilmelding: Hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen, bedes du tilmelde dig med angivelse af navn, adresse og deltagerantal til brittaarbjorn@gmail.com eller brug blanketten i indkaldelsen, som afleveres til Britta Arbjørn, Bostedet 38.

Frist for tilmelding: Senest fredag den 4. august 2023.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Gennemgang og beslutning om indgående forslag til lokalplan fra grundejere

3.     Beslutning om grundejerforeningens udkast til en lokalplan skal sendes til kommunen

4.     Evt.

Fuldmagt

Ønsker man at benytte fuldmagt, skal blanketten på hjemmesiden anvendes.

https://baunehoejpark.nyt-site.dk/wp-content/uploads/2022/12/7195_fuldmagt-20211210.pdf

Print kan ske fra hjemmesiden. For god ordens skyld er blanketten også vedhæftet denne mail.
 

Bemærk! Hvis grundejerforeningens medlemmer med simpelt flertal på den ekstraordinære generalforsamling d. 10. august beslutter, at udkastet til en lokalplan skal sendes til Furesø Kommune, afholdes endnu en ekstraordinær generalforsamling d. 30. august. På den ekstraordinære generalforsamling d. 30. august vil der være et punkt på dagsordenen: afstemning ved simpelt flertal om udkastet til lokalplanen skal sendes til kommunen.

Der vil blive serveret noget at drikke på mødet d. 10. august.

 

Oversigt over vedhæftede dokumenter:

 

Med venlig hilsen

Johan Rasmussen

 

Formand

Indkaldelsen er udsendt af suppleant Michael Skov på vegne af bestyrelsen
 
 

Vedrørende den ekstraordinære generalforsamling den 10. august 2023.

Hermed bestyrelsens reviderede lokalplan med tilhørende høringsbrev til medlemmerne samt høringssvarene fra marts 2023.

Bestyrelsens reviderede lokalplan

Høringsbrev til medlemmerne

Alle høringssvarene fra marts 2023

BEMÆRK at fristen for eventuelle bemærkninger er den 16. juli 2023. Bemærkninger sendes til heinemannmorten@gmail.com

 

Referatet fra generalforsamlingen den 20. april 2023.

Så kom et nyt referat, nu med indhold af antal deltagere.  Det kan hentes her.

 

Medlemmer af Grundejerforeningen Baunehøjpark

Mange tak til de af jer, der deltog i vores ordinære generalforsamling d. 20. april 2023. Vi sætter i bestyrelsen stor pris på jeres aktive engagement i foreningen. Vi håber at se endnu flere medlemmer til de kommende generalforsamlinger.

Bestyrelsen har konstitueret sig:

Formand: Johan Rasmussen, MO37
Næstformand: Thomas Christensen, RA24
Kasserer: Mette Jensen, BO13
Webmaster: Britta Arbjørn, BO38
Medlem: Morten Heinemann, MO33
1. suppleant: Michael Skov, RA13
2. suppleant: åben

Referatet fra generalforsamlingen bliver hurtigst muligt tilgængelig her på foreningens hjemmeside:

Ekstraordinær generalforsamling d. 10. og d. 31. august 2023

På den ordinære generalforsamling d. 20. april behandlede vi bl.a. forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen samt bestyrelsens og individuelle grundejeres forslag til lokalplanen.

For vedtægtsændringer gælder, at de skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling hvis mindre end halvdelen af foreningens medlemmer deltager i generalforsamlingen. Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted mindst 4 uger efter den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen vurderer, at det bliver en forhastet proces at gennemføre en ekstraordinær generalforsamling indenfor den korte periode. Derfor bortfalder bestyrelsens forslag til ændring af paragraf 11 stk. 1 samt de sproglige ændringer, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling. I stedet indkalder bestyrelsen til to ekstraordinære generalforsamlinger i august med bemyndigelse i vedtægterne paragraf 10 stk. 1. 

En indkaldelse til de to ekstraordinære generalforsamlinger følger i den nærmeste fremtid.

Kontingent for 2023

Grundejerforeningen har en sund økonomi. Derfor blev det på generalforsamlingen besluttet at kontingentopkrævningen sættes ned til 2.300 kr. for indeværende år, det vil sige for perioden 1. januar – 31. december 2023.  Betalingsfristen er den 1. juni 2023.

Beløbet bedes overført til foreningens konto 3169 7039638 i Danske Bank.

HUSK.

Det er meget vigtigt at anføre adressen for parcellen ved betalingen,

fx BO 05 – BA 48 – NØ 12 osv. Det letter kassererens arbejde væsentligt.

BEMÆRK: Vi udsender rykker, såfremt kontingentet ikke er betalt ved betalingsfristens udløb. 
Der pålægges rykkergebyr på kr. 100,00 for hver rykker. Efter 3. rykker går sagen til inkasso uden yderligere varsel.
 
De parceller, der ikke har en mailadresse (eller en forældet mailadresse) får omdelt nyhedsbrevet og kontingentopkrævningen i deres postkasser.
 
 

Bestyrelsen

 
Hermed indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen Baunehøjpark.
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 20. april 2023 kl. 18-21.30 i Satellitten.
 
Tilmelding: Hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen bedes du tilmelde dig med angivelse af navn, adresse og deltagerantal til brittaarbjorn@gmail.com eller brug blanketten i indkaldelsen, som afleveres til Britta Arbjørn, Bostedet 38.
 
Tilmelding: senest søndag den 16. april 2023.
 
Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Fremlæggelse af de reviderede regnskab for 2022 til godkendelse
 4. Forslag fra medlemmerne
 5. Forslag fra bestyrelsen
  1. Budget for indeværende år
  2. Fastsættelse af kontingent for 2023/2024)
  3. Forslag til ændring af foreningens vedtægter
  4. Udkast til lokalplan
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
 
 
Links vedrørende dagsorden
 
 
Ønsker man at benytte en fuldmagt, skal blanketten her fra hjemmesiden anvendes – fuldmagtsblanket.
 
 
 

Næste generalforsamling finder sted torsdag den 20. april 2023.

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Baunehøjpark
 
Bestyrelsens reviderede udkast til lokalplan er vedlagt i både Word- og pdf-format.
BEMÆRK, at bilag til lokalplanen ikke er udarbejdet, men at det er anført, hvad de vil vise.
Se venligst vedlagte.
Udkast til lokalplan PDF.  Udkast til lokalplan Word-format.  Høring af medlemmerne her.
 
Bemærk frist for eventuelle bemærkninger: 4. april 2023.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Seneste nyt

Ny gynge på legepladsen (30. marts 2023)

“I sidste uge blev legepladsen udvidet med en fugleredegynge/sansegynge målrettet de mindste børn i området.  Se den her.
I den kommende tid vil faldunderlaget under de resterende legestativer blive udskiftet og vippen rettet op.” 
 

Anlægsarbejde vedrørende nedgravning af fiberkabler (22. marts 2023)

Grundejerforeningens bestyrelse har kontaktet kommunen vedrørende anlæg med nedgravning af fiberkabler til Internettet i vores område, da grundejerforeningen ikke er blevet orienteret om dette arbejde.  Kommunen oplyser at Kabel & anlægsentreprenør Petri og Haugsted endnu ikke har fået tilladelse til at udføre gravearbejdet.  Arbejdet er hermed sat i bero.  Vi orienterer yderligere, efterhånden som oplysningerne kommer.  Kontakt eventuelt Kabel & Anlægsentreprenør Petri & Haugsted for flere oplysninger på tlf. 4488 7700.

Vedlagt en – Orienteringsfolder og oversigtskort – om hvor det er planen der bliver gravet.  Billedeksempler på hvordan det lægges ind til matriklerne ses her.

 
Affaldsbeholder placeret på Nørrevænget overfor nr. 66 (Marts 2023)
ProAnlæg anvender restaffaldsbeholderen til affald fra de mindre affaldsbeholdere langs stierne på fællesarealet.  Beholderen tømmes af den almindelige dagrenovation.
 
Plejeplan 2023-2024 (Marts 2023)
Foreningens 2-årige plejeplan (2023-2024) kan nu  hentes her.  Plejeplanen findes ligeledes tilgængelig under fællesarealet.
 

 Regnskab for 2022 (Marts 2023)

Der er nu mulighed for at hente det her.

Dokumentet indeholder også bud på budget for 2023 og 2024.

Har I kommentarer eller spørgsmål til regnskabet, så send dem til vores formand Morten Heinemann på heinemannmorten@gmail.com ikke senere end mandag den 11. april 2023. De indkomne spørgsmål vil blive besvaret kollektivt på generalforsamlingen.

Og så kan I allerede nu reservere datoen torsdag den 20. april 2023, hvor vi forventer at afholde årets generalforsamling.
 

 

Ny bestyrelse (25. maj 2022)

Efter bestyrelsesmødet den 23. maj 2022 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Morten Heinemann, formand. Ansvarlig for vedtægter, Vestforbrænding og lokalplan

Thomas Christensen, næstformand. ansvarlig for Deklaration, lokalplan og byggesager.

Mette Jensen, kasserer. Ansvarlig for regnskab, budget og vedtægter.

Britta Arbjørn, bestyrelsesmedlem. ansvarlig for hjemmeside og nyhedsbreve.

Johan Rasmussen, bestyrelsesmedlem. Ansvarlig for legeplads og det grønne område.

Michael Skov, 1. suppleant. Bistår med medlemslister, kontingentopkrævninger og ejendomsmæglerkontakt.

Ken Larsen, 2. suppleant. Bistår med det grønne område.

Se mere om bestyrelsen på under fanen Foreningen.

 

Referat fra generalforsamlingen (7. maj 2022)

Referat fra generalforsamlingen, der blev afholdt den 26. april, kan læses her.

 

Indkaldelse til generalforsamling (28. marts 2022)

Der indkaldes til generalforsamling i foreningen tirsdag den 26. april 2022 kl. 18.30-21.30 i Satellitten, Værløse, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretningen for det forløbne regnskabsår

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021

4. Forslag fra medlemmerne (10 modtaget)

5. Forslag fra bestyrelsen (budget, kontingent og fuldmagt)

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af 1. og 2. suppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Drøftelse af bestyrelsens udkast til lokalplan for foreningens område

10. Eventuelt

Links til generalforsamlingsmaterialet:

Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse bedes tilmelding til generalforsamlingen med angivelse af adresse og deltagerantal foretaget via e-mail til bknnoerrevaenget@gmail.com senest en uge (19. april 2022) før afholdelsen af generalforsamlingen.

Birthe Kamp Nielsen

Formand

 

Aflysning af ekstraordinær generalforsamling (14. januar 2022)

Bestyrelsen besluttede at aflyse den ekstraordinære generalforsamling på mandag den 17. januar 2022 kl. 18:30 i Satellitten.

Der kom færre tilmeldte parceller end normalt og gør til ordinære generalforsamlinger, og bestyrelsen finder det derfor ikke hensigtsmæssigt, at foreningen på nuværende tidspunkt træffer beslutning om indholdet af udkast til lokalplan samt beslutning om, hvorvidt dette udkast skal sendes videre til Furesø Kommune.

Endvidere indgår corona-situationen også i beslutningen om aflysning.

Lokalplanen vil derfor blive behandlet på den ordinære generalforsamling den 26. april 2022. Reserver dagen allerede nu.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (30. december 2021)

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i foreningen mandag den 17. januar 2022 kl. 18.30 i Satellitten, Værløse, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Drøftelse af bestyrelsens udkast til lokalplan for foreningens område (tidligere udsendt juni 2021)

Skriftlige kommentarer fra medlemmerne

Ændringsforslag fra bestyrelsen

3. Stillingtagen til fælles opsamling af papaffald.

4. Eventuelt.

Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse bedes tilmelding til generalforsamlingen med angivelse af adresse og deltagerantal foretaget via e-mail til bknnoerrevaenget@gmail.com senest den 14. januar 2022.

 

Årshjul for medlemmer (1. februar 2020)

For at lette arbejdet for medlemmerne i foreningen, har bestyrelsen udarbejdet et årshjul. Her kan man se hvornår man kan forvente at modtage information fra bestyrelsen om fx. indkaldelse til generalforsamling samt udsendelse af kontingentopkrævninger mv. Årshjulet kan læses her.

 

Invitation til medlemsmøde om bestyrelsens udkast til lokalplan (21. december 2019)

Tid: Torsdag den 16. januar 2020, kl. 19.00

Sted: Multisalen på Furesø rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse

I forbindelse med det udkast til lokalplan, som bestyrelsen har arbejdet med i det forløbne efterår, er der nogle af punkterne, som vi gerne vil drøfte med medlemmerne, inden udkastet kan færdiggøres og fremlægges på den kommende generalforsamling i april 2020. Derefter kan det forhåbentlig fremsendes til kommunen.

Det drejer sig især om følgende punkter: (lokalplanens formål, tekniske anlæg, bebyggelsesprocent, udformning af tage, solceller, carporte, farver, hække mv. og ophævelse af deklarationen for området).

Vi håber at se mange medlemmer, da en kommende lokalplan får betydning for fremtidige byggeønsker mv. i vores område.

Nogle af bestyrelsens overvejelser og forslag kan læses her.

Tilmelding til formanden: tlf.: 2810 6916 eller bknnoerrevaenget@gmail.com senest den 15. januar 2020.

 

Privatlivspolitik gennemgået (2. december 2019)

Bestyrelsen har netop gennemgået foreningens privatlivspolitik. Der er ikke foretaget nogle ændringer. Den opdaterede privatlivspolitik kan læses her.

 

Mindeord for Jørn Jensen (4. november 2019)

Vi har desværre mistet Jørn Jensen, som døde sidst i oktober. Jørn har været knyttet til grundejerforeningens bestyrelsen de sidste 45 år – ind imellem som medlem af bestyrelsen, men de fleste år, efter eget ønske, som suppleant og som bestyrelsens flittige sekretær. Jørn skrev referat fra alle bestyrelsesmøderne og fra den årlige generalforsamling. Men derudover havde Jørn et indgående kendskab til foreningens og områdets historie, som vi mange gange har haft megen glæde af at kunne trække på. Vi komme til at savne Jørn, både som det menneske han var og hans arbejde for foreningen.

Æret være hans minde.

 

Lokalplan for Baunehøjpark Grundejerforening

(23. oktober 2019)

På grundejerforeningens generalforsamling den 4. april 2019 fik bestyrelsen mandat til at arbejde videre med en lokalplan for vores område. Som oplyst har Furesø Kommune og grundejerforeningens bestyrelse indledt et samarbejde om at udarbejde en lokalplan.

Torsdag den 13. juni 2019 blev der afholdt orienteringsmøde for grundejerforeningens medlemmer. Mødet havde til formål at orientere medlemmerne om, hvad det vil betyde at få en lokalplan for vores område og samtidig give medlemmerne mulighed for at komme med ideer og forslag til indhold af lokalplanen. Der var ca. 50 deltagere til mødet.

Der vil blive afholdt endnu et medlemsmøde, hvor det er intentionen, at forslag til indhold af lokalplanen skal drøftes. Det endelige forslag til indhold af lokalplanen vil skulle besluttes på en generalforsamling.

Herefter vil der blive afleveret et udkast til lokalplan til Furesø Kommune. Det er herefter kommunens opgave at udarbejde et forslag til lokalplan, som skal i høring i normalt 8 uger. I denne periode har alle grundejere mulighed for at kommentere på forslaget og fx komme med eventuelle ændringsforslag.

Når de 8 uger er gået og eventuelle ændringsforslag er blevet behandlet har kommunen mulighed for at vedtage lokalplanen endeligt.

En lokalplan for et boligområde som vores vil bl.a. skulle regulere størrelsen og udformningen af fremtidigt byggeri (boliger, haveskure eller andet).

Eksempler på, hvad en lokalplan kan indeholde er listet herunder (ikke udtømmende liste):

• Områdets anvendelse

• Ejendommes størrelser

• Bebyggelse (omfang, placering, højde, udformning, farver mv.)

• Småbygninger

• Beplantning, hegn og lignende

• Grønne områder

• Veje

Såfremt du har ønsker/ideer til indhold af en lokalplan kan du sende dem til denne mailadresse:

heinemannmorten@gmail.com

Med venlig hilsen

Birthe Kamp Nielsen

Formand